Access to registered organizations

Retrive organization(s)

GET request without parameteres to this endpoint returns organizations list ordered by 'fullname' field GET request to this endpont with organization id returns date for one organization.

Response format

Dictionary with fields id, fullname, avatar, background, description, aggregations.

GET /api/organizations/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "id": 23,
    "fullname": "Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 638,
        "height": 654
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/Logo_Biblioteki.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/kafel.jpg",
    "description": {
      "en": "The Diocesan Library in Sandomierz was established in 2007 by the merger of the Theological Seminary Library in Sandomierz, existing since 1820, and the Sandomierz Cathedral Chapter Archives and Library. The institution has a valuable library and archive collection. The Library’s resources amount to ca. 200,000 volumes. Among them, there are around 20,000 old prints, including 406 incunabula. The Library also holds a valuable collection of manuscripts produced in secular and ecclesiastical chancelleries. These are, inter alia, documents of parishes and churches, cities, villages and settlements, philosophical and theological treatises, sermons, meditations and others. Among them, the 15th-century manuscript of „Bogurodzica” is of particular importance. Besides, the Library's collection includes several hundred periodicals, sheet music, photographs, documents of social life, graphics and drawings. The Library is classified as a scientific library.",
      "pl": "Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu utworzona została w 2007 r. Powstała z połączenia Biblioteki WSD w Sandomierzu, istniejącej od 1820 r., oraz Archiwum i Biblioteki Kapituły Sandomierskiej. Książnica posiada cenny zbiór biblioteczny i archiwalny. Zasób biblioteczny liczy ok. 200 tys. woluminów. W liczbie tej znajduje się ok. 20 tys. starych druków, a wśród nich 406 inkunabułów. Biblioteka posiada również cenne zbiory rękopisów, które są wytworem kancelarii świeckich i kościelnych. Należą do nich m.in.: dokumenty parafii i kościołów, miast, wsi i osad, traktaty filozoficzne i teologiczne, kazania, rozmyślania i inne. Spośród nich szczególne znaczenie ma XV-wieczny rękopis „Bogurodzicy”. Poza tym w zbiorach Biblioteki znajduje się kilkaset tytułów czasopism, muzykalia, fotografie, dokumenty życia społecznego, grafiki oraz ryciny. Książnica zaliczona jest do grona bibliotek naukowych."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 12,
    "fullname": "Biblioteka Jagiellońska – zbiory objęte projektem „Patrimonium”",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 400,
        "height": 400
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/logo-BJ.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/BJ.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": "Kolekcje ze zbiorów zdigitalizowanych przez Bibliotekę Jagiellońską w ramach realizacji projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Wszystkie zbiory Biblioteki Jagiellońskiej objęte projektem znajdują się także w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (www.jbc.bj.uj.edu.pl)."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 1,
    "fullname": "Biblioteka Narodowa",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 333,
        "height": 333
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/biblioteka_0ALVkbz.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/instytut-ksiazki_4k1uOj2.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": "Kolekcje ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od pierwszych i najstarszych po najnowsze nabytki sukcesywnie digitalizowane z Pracowni Reprografii i Digitalizacji BN. "
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 24,
    "fullname": "Biblioteka Narodowa — Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 500,
        "height": 483
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/1380725327.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/1.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": "Biblioteka Narodowa przygotowała tematyczne kolekcje cyfrowe stanowiące materiały pomocnicze dla szkół prowadzących zajęcia online, jak i z myślą wykorzystania ich w codziennej pracy, nauce i do celów hobbystycznych. W ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w 2020 roku, znalazł się wachlarz różnorodnych kolekcji – od historycznych (poświęcone m.in. królom Polski, bitwom, powstaniom, okresom w dziejach Polski, postaciom historycznym) poprzez kolekcje polonistyczne (poświęcone m.in. encyklopediom, słownikom, bibliografiom), metodyczne (zawierające m.in. szereg poradników i podręczników), geograficzne (zawierające m.in. przeglądy map, atlasów i przewodników, dotyczące podróży), językowe (zawierające m.in. przekłady i tłumaczenia dzieł na język polski, słownikom), muzyczne (dotyczące m.in. gry na instrumentach, oper i kompozytorów), aż po kolekcje literackie (dotyczące m.in. twórczości różnych pisarzy, klasyki literatury dla różnych grup odbiorców). Nie brakuje również propozycji kolekcji z tematyki filozofii, sportu, ekonomii, religii, matematyki czy lektur szkolnych.\r\nDofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 14,
    "fullname": "Biblioteka Uniwersytecka KUL",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 936,
        "height": 935
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/logo_BU_czarne1_EM1qnL6.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/2.jpg",
    "description": {
      "en": "KUL University Library is one of the oldest libraries among universities in Poland, functioning since the autumn of 1918. The most valuable of its collections is Concordia discordantium canonum (Decretum Gratiani) from the 13th century. \r\nKUL University library soon became the leading library in religious studies, christian theology and philosophy , as well as one of the biggest humanistic libraries in Poland.\r\nDue to the Lublin Virtual Library project card files, as well as a few selected special collections, books and journals were digitalised. All scans were organized into thematic collections in KUL Digital Library. The most important of them is the ”Cultural heritage”.\r\n",
      "pl": "Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II to jedna z najstarszych bibliotek uniwersyteckich w Polsce, swoją działalność rozpoczęła jesienią 1918 r. Do jej najcenniejszych nabytków należy min. XIII-wieczny rękopis Concordia discordantium canonum (Kodeks Gracjana).\r\nBiblioteka Uniwersytecka KUL z czasem stała się czołową biblioteką w zakresie religioznawstwa, teologii i filozofii chrześcijańskiej, a także jedną z największych bibliotek humanistycznych w Polsce.\r\nDzięki projektowi Lubelska Biblioteka Wirtualna zdigitalizowano katalogi kartkowe, wybrane zbiory specjalne, książki i czasopisma. Skany uporządkowane zostały w Bibliotece Cyfrowej KUL w kolekcje tematyczne, z których najważniejszą jest „Dziedzictwo kulturowe”.\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 22,
    "fullname": "Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 560,
        "height": 560
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/logo_bu.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/polona_obraz.JPG",
    "description": {
      "en": "The library of the Nicolaus Copernicus University in Toruń is today the largest scientific library in northern Poland. The Library resources, which was established with the founding of the University in 1945, were formed in the initial period mostly on the basis of the so-called secured collections mainly on books from former Germany libraries of today's northern Poland. The collection profile, oriented at pomeranica and baltica in the first years of the Library's existence, continues to this day. The most valuable collection in the Toruń resources is the collection of 73 medieval manuscripts entered into the register of The National Library Resources, of which the oldest is almost a thousand years old. Equally valuable is the famous collection of silver book binding, the founder and first owner of which was the last grand master of the Teutonic Order and the first secular ruler of Ducal Prussia Albrecht Hohenzollern.",
      "pl": "\r\nBiblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to dziś największa książnica naukowa w Polsce północnej. Zasób Biblioteki, która powstała wraz z założeniem Uniwersytetu w 1945 r., w początkowym okresie został ukształtowany głównie na bazie tak zwanych zbiorów zabezpieczonych, przede wszystkim książek pochodzących z byłych niemieckich bibliotek dzisiejszej Polski północnej. Profil gromadzenia zbiorów, ukierunkowany w tych pierwszych latach istnienia Biblioteki na pomeranica i baltica jest kontynuowany do dziś. Najcenniejszą kolekcją w toruńskim zasobie jest, wpisany do rejestru Narodowego Zasobu Bibliotecznego, zbiór 73 manuskryptów średniowiecznych, z których najstarszy liczy już sobie blisko tysiąc lat. Równie cenną jest słynna kolekcja srebrnych opraw, której fundatorem i pierwszym właścicielem był ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy świecki władca Prus Książęcych Albrecht Hohenzollern.\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 4,
    "fullname": "Biblioteka XX. Czartoryskich",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 959,
        "height": 960
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/Fundacja_XX.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/Fundacja-czartoryskich.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": "Biblioteka XX. Czartoryskich"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 9,
    "fullname": "Instytut Książki",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 333,
        "height": 333
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/instytut-ksiazki1_hxClShV.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/instytut-ksi%C4%85%C5%BCki_UT52Gqm.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": "Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Została powołana przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju.\r\nInstytut wspiera finansowo tłumaczenia polskiej literatury i wydawanie jej za granicą. Wydaje także polskie czasopisma kulturalne min: „Nowych Książek″, „Twórczości″, „Literatury na Świecie″, „Dialogu″, „Ruchu Muzycznego″ czy „Odry″.\r\nW ramach programu Biblioteka+ modernizuje biblioteki, by stały się nowoczesnymi centrami dostępu do wiedzy i kultury."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "fullname": "Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 333,
        "height": 333
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/instytut-raszewskiego.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/instytut_teatralny.jpg",
    "description": {
      "en": "The Zbigniew Raszewski Institute deals with documentation, promotion and animation of Polish theatre life. The Institute supports public debate on Polish theatre, broadens the perspective of reflection on it and carries out research, publishing and educational activities. It houses the largest contemporary theatre ARCHIVE in Poland, a specialist LIBRARY and a media library MEDIATEKA, as well as a theatre bookshop PROSPERO. The Institute runs two major Internet portals entirely dedicated to Polish theatre: e-teatr.pl and Encyklopedia Teatru Polskiego (Encyclopedia of Polish Theatre). It coordinates and co-organizes theatre-related programmes of the Ministry of Culture and National Heritage.\r\n \r\nThe director of the Institute is Dorota Buchwald.",
      "pl": "\r\nInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego.\r\n \r\nWspiera publiczną debatę o polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji, realizuje projekty badawcze, wydawnicze i edukacyjne. W siedzibie Instytutu znajduje się największe w Polsce ARCHIWUM współczesnego teatru, specjalistyczna BIBLIOTEKA i MEDIATEKA oraz księgarnia teatralna PROSPERO. Instytut prowadzi dwa największe portale internetowe w całości poświęcone polskiemu teatrowi: e-teatr.pl oraz Encyklopedia Teatru Polskiego. Jest koordynatorem i współorganizatorem programów teatralnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.\r\n \r\nDyrektorem Instytutu jest Dorota Buchwald."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 15,
    "fullname": "Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 359,
        "height": 339
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/logo_do_kafla.png"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/MBP_Kalisz_Polona_kafel.jpg",
    "description": {
      "en": "A collection of old prints of the Adam Asnyk City Public Library in Kalisz has almost 250 volumes. The collection consists of prints from the 16th, 17th and 18th centuries, which were published in many cities including Warsaw, Lublin, Kraków, Poznań, Zamość and Łowicz, as well as in Paris, Lausanne, Vienna, Naples, Venice, Dresden and Leipzig. The publications cover mainly these fields of study: humanities, economics, law, geography and philosophy. The core of the collection are religious prints, among others collections of sermons, prayer books, lives of saints.\r\nThe collection is also numerously represented by calisiana illustrating impressive publishing output of four local publishers, namely the typography of Wojciech Gedeliusz, the Jesuit College, the Printing House of His Majesty and the Commonwealth and Printing House His Excellency Primate Archbishop of Gniezno.\r\n",
      "pl": "Kolekcja starodruków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu liczy prawie 250 woluminów. Składają się na nią druki pochodzące z XVI, XVII oraz XVIII stulecia wydane m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Zamościu oraz Łowiczu, a także w Paryżu, Lozannie, Wiedniu, Neapolu, Wenecji, Dreźnie czy Lipsku. Są to głównie dzieła humanistyczne, ekonomiczne, prawnicze, geograficzne oraz filozoficzne. Trzon zbioru stanowią druki o charakterze religijnym m.in. zbiory kazań, modlitewniki, żywoty świętych. Dość licznie w zgromadzanej kolekcji reprezentowane są również calisiana ilustrujące bogaty dorobek wydawniczy czterech tutejszych oficyn, a mianowicie typografii Wojciecha Gedeliusza, Kolegium Jezuickiego, Drukarni Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej oraz Drukarni J.O. Xcia Jmci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 21,
    "fullname": "Muzeum Warszawy",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 2481,
        "height": 1749
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/MUZEUM_WARSZAWY_logo_pion_kolor.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/Muzeum_Warszawy_kafelek_948x704_px.jpg",
    "description": {
      "en": "Museum of Warsaw was founded in 1936. Its headquarters – 11 historic tenement houses on the Old Market Square – was placed on the Unesco list of World Heritage Sites in 1980. Museum is comprised of six divisions around Warsaw, the Praga Museum of Warsaw, the Wola Museum of Warsaw, the Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy, the Palmiry Museum – Memorial Site, the Museum of Printing, the Museum of Field Ordinance.\r\nOver the years museum has acquired over 300 000 objects. The great diversity of the collection is shown by the fact that it encompasses works of art as well as everyday objects. The latter, not less important, provides in knowledge about changes in social life behaviour and customs over the centuries in Warsaw.\r\n",
      "pl": "Muzeum Warszawy zostało powołane w 1936 roku. Jego siedzibą główną jest 11 zabytkowych kamienic na Rynku Starego Miasta, wpisanych od 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum Warszawy to także 6 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Muzeum Drukarstwa, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry i Muzeum Ordynariatu Polowego.\r\nKolekcja Muzeum Warszawy, licząca prawie 300 tysiące obiektów, to zbiór bardzo różnorodny. W jego skład wchodzą zarówno dzieła sztuki jak i przedmioty codziennego użytku będące świadectwem życia społecznego i obyczajowości dawnej Warszawy a także wszystkich przemian, którym podlegało miasto.\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 7,
    "fullname": "Narodowy Instytut Fryderyka Chopina",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 333,
        "height": 333
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/NIFC.JPG"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/NIFC_01.jpg",
    "description": {
      "en": "The Fryderyk Chopin Institute\r\n \r\nThe activities of the Fryderyk Chopin Institute, established in 2001\r\nby an act of the Polish Parliament, include:\r\n· research on and popularization of Chopin’s life and work,\r\n·    publishing,\r\n·    organization of concerts, conferences and courses,\r\n·    cooperation with institutions and organizations that protect Chopin’s heritage,\r\n·    gathering of Chopin-related archive materials and museum objects,\r\n·    monitoring of the use of Chopin’s image and name for commercial purposes,\r\n·    running of a Chopin Information Centre (Internet site)",
      "pl": "Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu, zajmuje się m.in.:\r\n·    badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce,\r\n·    publikacjami,\r\n·    organizowaniem koncertów, konferencji, kursów,\r\n·    współdziałaniem z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie,\r\n·    gromadzeniem archiwaliów i obiektów muzealnych\r\n·    sprawowaniem kontroli nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina\r\n·    prowadzeniem internetowego Centrum Informacji Chopinowskiej\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 11,
    "fullname": "Państwowe Muzeum Etnograficzne",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 1240,
        "height": 874
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/PME_podstawowy_RGB.png"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/PME_02.jpg",
    "description": {
      "en": "The State Ethnographic Museum in Warsaw, founded in 1888, is the oldest Polish ethnographic museum and one of the largest ones in Europe. It owns the richest collection of ethnographic objects (about 100,000 items) and archival materials in Poland. For nearly 130 years, the Museum has been a meeting place for art lovers, and today it is a significant point on the cultural map of Warsaw and Poland. The State Ethnographic Museum displays several permanent exhibitions presenting its most valuable collections: “Czas świętowania” (“Celebration Time”), “Magazyn Piotra B. Szackiego” (“The Order of Things”). The Museum also hosts temporary exhibitions and offers numerous activities for children and adults.The main hall houses a modernly designed café called Bílý Koníček , where workshops and readings take place.",
      "pl": "Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, założone w 1888 roku, to najstarsze w naszym kraju i jedno z największych muzeów etnograficznych w Europie. Posiada najbogatszy w Polsce zbiór obiektów etnograficznych i archiwaliów (ok. 100 000 muzealiów). Od niemal 130 lat, muzeum jest miejscem spotkań miłośników sztuki, a współcześnie – znaczącym punktem na kulturalnej mapie Warszawy i Polski. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie prezentuje obecnie kilka wystaw stałych ukazujących najcenniejsze zbiory, tj. „Czas Świętowania” oraz „Magazyn Piotra B. Szackiego”. W Muzeum odbywają się także wystawy czasowe oraz liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. W holu głównym znajduje się nowocześnie zaprojektowana kawiarnia Bílý Koníček, w której organizowane są spotkania warsztatowe i wieczory autorskie."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 16,
    "fullname": "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 90,
        "height": 90
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/logo__tylko_znak.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/PBW_zdjecieinstytucji_wersja2_9vwb9wf.jpg",
    "description": {
      "en": "Pedagogical Library in Warsaw, established in 1945, is the library intended for teachers and teacher candidates of all educational levels. It owns special scientific and pedagogical collections.\r\nOne of its collections is the unique collection of school books and curricula until 1949.\r\nThe library carry out exceptional actions for schools and educational community: conferences and lectures, trainings and workshops, educational expositions and numerous activities for children and adults. \r\n",
      "pl": "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie powstała w 1945 r. Jest placówką oświatową przeznaczoną dla nauczycieli, osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych zainteresowanych problematyką oświaty i wychowania.\r\nBiblioteka gromadzi przede wszystkim literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, lektury szkolne, publikacje metodyczne dla nauczycieli, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej. Na szczególną uwagę zasługuje unikalna kolekcja podręczników i programów nauczania wydanych do 1949 r. \r\nPlacówka prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, m.in.: otwarte zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, konferencje metodyczne, praktyki dla uczniów i studentów.\r\n"
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 20,
    "fullname": "The Polish Institute of Houston ",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 1023,
        "height": 1023
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/SR-znaczek_zDwwWNv.png"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/SR-tarcza-instytucji-v1_gmb6jvc.png",
    "description": {
      "en": "A scholarly journal on the history, culture, and society of Central and Eastern Europe, with strong attention to Poland, the post-Soviet period, and American ethnic issues. Also covered are questions of religion and state, the mass media, higher education, literature, inter-ethnic relations, government and politics. The Sarmatian Review (and its predecessor The Houston Sarmatian) was published between 1981 and 2017. Its editor was professor Ewa M. Thompson. All 115 issues of the journal are available. ",
      "pl": "Czasopismo naukowe skupione na historii, kulturze, społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej z naciskiem na sprawy polskie, zmiany w okresie postsowieckim i kwestie etniczne w Stanach Zjednoczonych. Poruszano także tematy dotyczące relacji państwo – religia, środków masowego przekazu, wykształcenia wyższego, literatury, stosunków etnicznych, polityki. The Sarmatian Review oraz jego poprzednik – The Houston Sarmatian – były wydawane od 1981 do 2017 roku. Redaktorem naczelnym była profesor Ewa M. Thompson. Udostępnione zostały wszystkie numery czasopisma. "
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 13,
    "fullname": "Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 561,
        "height": 705
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/WBP_Lublin_logo.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/WBP_Lublin_tlo.jpg",
    "description": {
      "en": "",
      "pl": ""
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  },
  {
    "id": 18,
    "fullname": "Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu",
    "avatar": {
      "dimensions": {
        "width": 100,
        "height": 100
      },
      "url": "https://polona.pl/media/organizations/KK_Torun_logo_100_BiFCwJs.jpg"
    },
    "background": "https://polona.pl/media/organizations/sol2_474_plF81wC.jpg",
    "description": {
      "en": "THE NICOLAUS COPERNICUS PUBLIC PROVINCIAL LIBRARY IN TORUŃ. The library was founded in 1923 on the basis of the town’s historical collections: dating back to the 16th century libraries of the Town Council and the famous Academic Gymnasium School, as well as collections of two scientific societies built since the 19th century - the Society of Arts and Sciences in Toruń and Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst (Copernicus Society of Arts and Sciences). These materials constitute one of the most valuable regional collections of antique books in Poland. However, the library treasures include not only the regional materials but also many, unique because of their form and content, items of Polish and European origin such as the large collection of Copernicana with the first editions of Copernicus' masterpiece, antique globes from the 16th-17th centuries or richly illuminated fifteenth-century manuscript containing a poetic description of the library of the King of Hungary, Matthias Corvinus by Naldus Naldius. The Copernicus Library belongs to the elite group of libraries whose collections have been included in the National Library Resources.",
      "pl": "Biblioteka powstała w 1923 roku na bazie historycznych księgozbiorów miasta: sięgających XVI wieku bibliotek Rady Miasta oraz sławetnego Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, a także budowanych od XIX wieku kolekcji dwóch towarzystw naukowych - Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst. Zbiory te tworzą jedną z najcenniejszych regionalnych kolekcji książek zabytkowych w Polsce. Do skarbów Książnicy należą jednak nie tylko regionalia, ale też wiele unikatowych ze względu na formę i treść pozycji pochodzenia polskiego i europejskiego, jak choćby bogata kolekcja kopernikanów na czele z pierwszymi wydaniami dzieła Kopernika, zabytkowe globusy z XVI-XVII wieku czy Kodeks Naldiusa - bogato iluminowany piętnastowieczny rękopis zawierający poetycki opis biblioteki króla węgierskiego Macieja Korwina. Książnica Kopernikańska należy do elitarnego grona bibliotek, których zbiory zaliczone zostały do Narodowego Zasobu Bibliotecznego."
    },
    "aggregations": {
      "items_provided_count": 0,
      "featured_collections_count": 0,
      "collections_count": 0
    }
  }
]